FAQs Complain Problems

प्राविधिक तथा अप्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

यस मोहन्याल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खिमडी, कैलालीको लागि तपसिल बमोजिमका प्राविधिक तथा अप्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ ( पन्ध्र ) दिन भित्र रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्नहुन यो सूचना प्रकाशन गरिन्छ ।

दरखास्त फारम: https://mohanyalmun.gov.np/sample-forms

सूचना  फाइल डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ